Nový Zákonník práce (s účinnosťou k 1.1.2013)

Nový Zákonník práce

(s účinnosťou k 1.1.2013)

Lektor: RNDr. Jozef Mihál

Termín: 29. novembra 2012 (štvrtok)

Miesto konania: Mestský úrad v Žiline, Námestie obetí komunizmu 1, 011 31 Žilina

Organizačný garant: Ing. Eva Zuzčáková, mail: zuzcakova@kodas.sk, tel.č.: 041/ 55 55 172

Program (9:00 – 13:30):

1. Nová definícia závislej práce
– identifikačné znaky závislej práce
– čo je a čo nie je závislá práca – príklady
– bude možné zamestnávanie na živnosť po 1.1.2013?
– zmluvy podľa Občianskeho zákonníka

2. Zmeny v postavení zástupcov zamestnancov
– nové právomoci zástupcov zamestnancov (odbory, zam. rada…)
– kedy bude nutná dohoda zamestnávateľa a zástupcov zamestnancov
– zmeny v kolektívnych zmluvách
– postup zamestnávateľa ak u zamestnávateľa nepôsobia zástupcovia zamestnancov

3. Skúšobná doba a pracovný pomer na dobu určitú
– zmena rozsahu skúšobnej doby
– nové pravidlá pre zamestnávanie na dobu určitú

4. Výpovedná doba a odstupné
– kedy bude mať zamestnanec nárok na odstupné
– rozsah nároku zamestnanca na odstupné

5. Pracovný čas a nadčas
– zmeny v konte pracovného času a zrušenie flexikonta
– zmeny v rozsahu práce nadčas
– zmena definície nočnej práce
– čerpanie náhradného voľna za prácu nadčas
– zmeny pri povinnom odpočinku
– nové právo zamestnanca na náhradu za stratu času
– zmeny pri čerpaní dovolenky
– zmeny pri prekážkach v práci (návšteva lekára a pod.)

6. Dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru
– zmena v rozsahu dohôd
– nové práva zamestnanca pri práci na dohodu (pracovný čas, odpočinok, minimálna mzda…)
– odvody z dohôd po 1.1.2013, pravidelný a nepravidelný príjem

7. Ďalšie zmeny Zákonníka
– neplatné skončenie pracovného pomeru
– agentúry dočasného zamestnávania
– normovanie práce
– výpočet priemerného zárobku, atď.

8. Novela zákona o sociálnom poistení a starobnom dôchodkovom sporení účinná k 1.9.2012 (1.1.2013)
-stručná informácia o zmenách v odvodoch zamestnancov a SZČO

9. Novela zákona o dani z príjmov účinná k 1.1.2013
– stručná informácia o zmenách týkajúcich sa fyzických osôb (závislá práca, SZČO)

10. Ďalšie aktuálne témy mzdovej legislatívy
– v závislosti od schválených legislatívnych zmien v Národnej rade SR

Účastnícky poplatok:

42 € s DPH / osoba (35 € bez DPH) pri zaplatení na účet pred termínom konania seminára.

45 € s DPH / osoba (37,50 € bez DPH) pri platbe v hotovosti na mieste konania seminára. Je obmedzený počet miest!

36 € s DPH (30 € bez DPH) zľavnený poplatok pre užívateľov KIS KODAS.

36 € s DPH (30 € bez DPH) zľavnený poplatok pre účastníkov seminára „Novely zákonov o sociálnom a zdravotnom poistení k 1.9.2012“ organizovaného KODAS Consulting s.r.o. v septembri – októbri 2012..

V cene je zahrnutý pracovný materiál, minerálka

Účastnícky poplatok nám môžete zaslať na náš účet v Tatra banke, č. ú. 26 29 81 61 37/1100, variabilný symbol: 20121129

Prihlásenie na seminár:
Ak sa chcete prihlásiť na seminár, vyplňte prosím nasledovný formulár:

Názov firmy:

Meno a priezvisko (povinné):

E-mail (povinné):

Adresa (Ulica, číslo, Mesto, PSČ):

Telefón:

IČO:

DIČ:

IČ DPH:

Bankové spojenie (IBAN):

Vyberte si termin:

Používatel KIS KODAS Áno/Nie:

Používateľ encyklopédie DRAK ak áno uveďte Váš nick:

Seminára sa zúčastnia(napíšte mená účastníkov):

alebo vyplňte prihlášku vo formáte .DOC a pošlite na adresu zuzcakova@kodas.sk:

prihláška vo formáte .DOC

Komentáre k článku “Nový Zákonník práce (s účinnosťou k 1.1.2013)”


  • Žiadne komentáre

Napíš komentár